Všeobecné obchodní podmínky

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupních smluv, licenčních smluv a obdobných ujednání, uzavřené společností Velká Dobrodružství, IČ 24310717, se sídlem Praha 5, K lípě 96, 154 00, DIČ CZ-24310719 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 195454 (dále též společnost) a kupujícím, spotřebitelem nebo obchodním partnerem (dále též klient) na straně druhé. Další informace o společnosti jsou uvedeny na webové stránce www.velkadobrodruzstvi.cz, v sekci „O nás“.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy podle těchto VOP se společností nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy společnosti s klientem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Ustanovení o nákupu zboží se obdobně a přiměřeně užijí také pro nákup služeb.
Právní vztahy společnosti s klientem, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a smlouvou s klientem má přednost text smlouvy.
Klient uskutečněním, zadáním, objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. VOP jsou umístěny na webu společnosti a jejich znění k jakémukoliv datu může být zasláno zprávou elektronické pošty.
Klient si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Je-li klientem spotřebitel, pak návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky a kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu zprávou elektronické pošty na zadanou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Je-li klientem podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky, nebo sjednaným rozhodcem. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Společnost prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingovým akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, nebo bezdůvodně poskytnuty třetí osobě apod. Za důvodné poskytnutí se považuje například zajištění distribuce či platebního styku (sdělení jména a adresy dodání). Veldo postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl nedůvodně újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před nedůvodným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně klientem společnosti za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Klient dává společnosti svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy a využití pro marketingové účely společnosti (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na doručovací adresu společnosti, uvedenou výše, nebo na adresu elektronické pošty veldo@veldo.cz. Pokud klient poskytne společnosti osobní údaje jiných osob, odpovídá za právní bezvadnost jejich získání a používání, jakož i za škody vzniklé právní vadou nakládání s těmito údaji.

Objednávky přes internetový obchod společnosti jsou možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, pokud není z technických nebo jiných důvodů takový prodej pozastaven.
Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné a obdobných plateb, o kterých bude klient informován.

Akční ceny platí pouze do vyprodání zásob nebo určeného množství nebo po určenou dobu. Klient dostane zboží za cenu platnou v době objednání.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
prostřednictvím elektronického obchodu na www.velkadobrodruzstvi.cz, elektronickou poštou na adrese veldo@veldo.cz, osobně v provozovnách prodávajícího, telefonicky. Společnost však doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes internetový obchod.

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Odstoupení je nutné zaslat poštou na adresu sídla společnosti. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv: na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

Klient bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a klient je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení klienta.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne klientovi nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy klientovi zaslán.

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se pro případné odstoupení od smlouvy ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Při vystavení dobropisu může být po klientovi vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv klienta i společnosti. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle těchto VOP (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
Společnost akceptuje následující platební podmínky: platba v hotovosti při nákupu, platba předem bankovním převodem, platba přes internetové rozhraní banky, platba platební kartou prostřednictvím internetového platebního portálu, na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce (kupující hradí navíc tzv. dobírečné), platba na fakturu se splatností (pouze při uzavření smlouvy o poskytnutí kreditu).

Zboží může převzít pouze klient kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Zboží může být zasláno elektronickou poštou a adresu určenou klientem při zadání objednávky nebo jinak sdělenou společnosti.

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem společnosti a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad . Reklamační řád je přístupný v sídle společnosti a může být klientovi zaslán zprávou elektronické pošty. Rozhodná je ta verze reklamačního řádu, která byla účinná v okamžiku uzavření smlouvy.

Pokud klient poskytne nebo zašle společnosti obrazová, textová nebo jiná autorská díla, zasláním elektronickou poštou nebo rozhraním webových stránek nebo na nosiči nebo použitím služby třetí strany s určeným účtem společnosti (například služby Rajče, Picassa, Flickr a podobné) a není-li ujednáno jinak, uzavírá klient a společnost takovým poskytnutím licenční smlouvu typu "F". Licenční smlouva typu "F" je poskytnutím licence neomezené časem, místem ani způsobem užití. Společnost není povinna dílo využít, nebo ho může využít jen zčásti nebo jako předlohu jiné věci nebo díla. Klient odpovídá za právní bezvadnost díla a za škody, způsobené jeho právní vadou nebo poškozením práv jiných osob. Licence typu "F" je licence poskytnutá bezúplatně. Společnost je oprávněna k dílu poskytnout podlicenci třetí osobě. Není-li ujednáno jinak, je licence poskytnuta jako výhradní.

Společnost dbá o bezpečnost klientů a třetích osob pečlivým plánováním a testováním produktů, zboží a služeb. Společnost však neodpovídá za škody a úrazy, které vzniknou klientovi nebo třetí osobě při pohybu v terénu, ve městě nebo v budovách. Klient je povinen respektovat doporučení společnosti, svůj zdravotní stav a klimatické podmínky a dbát zásad obecné prevenční povinnosti. Společnost na požádání klienta doporučí vhodný typ pojištění. Zhoršené povětrnostní podmínky v době čerpání nebo užívání objednané služby nejsou důvodem pro odstupení od smlouvy nebo poskytnutí slevy, společnost však vynaloží přiměřené úsilí na zajištění poskytnutí služby v dojednané nebo běžnými standardy společnosti dosažitelné kvalitě.

Společnost neodpovídá za chyby nebo nefunkčnost produktů nebo služeb třetích osob, například služeb dopravců, telekomunikačních společností, provozovatelů objektů a podobně. Společnost v takových případech vyvine přimeřené úsilí pro zajištění spokojenosti klienta. Společnost neodpovídá za omezení způsobená vyšší mocí.

Pokud není ujednáno jinak, postupuje se při půjčování předmětů (například kostýmů a jejich doplňků) podle ustanovení § 663 a následujících zákona č. 401/1964 Sb., občanský zákoník a poskytnutá služba je ve smyslu těchto ustanovení nájmem věci. Klient je povinen s vypůjčenou věcí zacházet tak, aby nedošlo k jejímu poškození, ztrátě nebo odcizení. Zejména kostýmy jsou půjčovány výhradně pro užití při studiové fotografování, užívání v interierech a jiné šetrné zacházení. Klient musí respektovat, že se nejedná o pracovní nebo sportovní oděv. Vydávání najatých věcí a jejich vracení je možné výhradně v určených procozovnách společnosti nebo výpůjčních místech v Praze. Případná doprava najakté věci klientovi nebo od klienta je zpoplatněna podle platného ceníku společnosti. Při rezervaci 3 nebo více kostýmů, nebo při rezervaci věci v hodnotě vyšší než 5000,- Kč vyžaduje společnost složení zálohy, pokud není v konkrétním případě dojednáno jinak.

Pokud dojde k pozdnímu vráceni najaté věci, je klient povinen uhradit společnosti nájemné, vypočtené podle zpozdění, pokutu ve výši 100% vypočteného nájemného a škody, které vzniknou společnosti nebo dalším osobám, které nemohou vypůjčenou věc užít, přestože měli její nájem nebo výpůjčku společností přislíbenou. Klient je povinen nájemné, pokutu i škodu uhradit do 15 dnů ode dne, kdy vyprší řádná doba výpůjčky nebo do data určeného společností. Pokud klient vrátí vypůjčenou věc poškozenou, případně jí nevrátí vůbec, je povinen uhradit škodu, která společnosti vznikla, zejména náklady na pořízení nové věci nebo opravu věci poškozené a pokutu ve výši půjčovného za počet dní, po který nemohla společnost poškozenou nebo nevrácenou věc používat, rovněž je klient povinen zaplatit škody, které vzniknou dalším osobám, které nemohou najatou věc užít, přestože měli její nájem nebo výpůjčku společností přislíbenou. K úhradě škod a pokut se především užije kauce, kterou klient skládá při vypůjčení věci.

Za vydání nebo vrácení věci mimo pracovní dobu společnosti se účtuje poplatek 400,- Kč. Prodloužení doby nájmu je možné pouze po dohodě klienta a společnosti, zásadně však nejpozději v den předcházející dni, kdy má být vypůjčená věc vrácena. Při opakovaných nájmech bude klientovi přiznána sleva v přápadě, že bezvadně dodržuje Všeobecné obchodní podmínky, smlouvy a další normy společnosti. Klient nesmí dát pronajou věc do podnájmu, není-li ve smlouvě ujednáno jinak. Klient nesmí na věci provádět úpravy. Pokud to společnost vyžaduje a je to uvedeno ve smlouvě, musí klient věc pojistit.

Pokud není ujednáno jinak, získává klient zboží nebo službu výhradně pro své osobní užití. Při objednání zboží nebo služby zároveň souhlasí, že k zakoupené věci uzavírá licenční smlouvu typu "K". Licenční smlouva typu "K" opravňuje klienta k užití věci pouze pro jeho osobní potřebu. Klient nesmí bez souhlasu společnosti dílo šířit, prodávat, zveřejňovat, publikovat, pozměňovat, předat jiné osobě, sdílet, užívat volně jeho části, nebo dílo užít k jinému účelu, než k jakému bylo prodáno. V případě porušení tohoto ustanovení je klient povinen zaplatit smluvní pokutu 10000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto ustanovení, tedy za jednotlivé porušení tohoto ustanovení u každého jednotlivého produktu. Tím není klient zproštěn povinnosti uhradit společnosti vzniklou škodu až do její celkové výše. Výši způsobené škody určí společnost nebo společností určený rozhodce.

číslo účtu: 2834239359/0800

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Copyright 2012 - 2024 Velká Dobrodružství Všechna práva vyhrazena Všeobecné obchodní podmínky